Information

Allmän information

Tillträde
Hamnen är avlyst för allmän trafik och obehöriga har inte tillträde till området. Obehöriga fordon och personer avvisas. För att få tillträde till vårt område krävs att du har giltigt passerkort/legitimation eller är föranmäld.

SSG Entré
Hargs Hamn AB är ansluten till konceptet SSG Entre, som är ett industrigemensamt koncept med krav på att anställda hos entreprenadföretag ska genomföra en webbaserad säkerhetsutbildning med godkänt resultat innan de påbörjar arbete inom hamnområdet. Kursen innehåller två delar: Grundkursen SSG Entre samt hamnens lokala kurs Hargs Hamn Entre. Hamnens lokala kurs görs på plats på hamnkontoret.

Registrera ditt företag på www.ssg.se

ID-kontroller
Bevakningsföretag utför rondering med utbildade skyddsvakter i hamnområdet och har hamnens uppdrag att göra ID-kontroller och avvisa obehöriga personer, utfärda kontrollavgifter för obehöriga fordon samt göra polisanmälan.

Det är strängt förbjudet att

  • utan särskilt uppdrag gå ombord på fartyg
  • handskas med smuggelvaror
  • fiska från kajerna eller strandkanterna

Rökförbud råder

  • i hela hamnområdet
  • ombord på fartyg
  • i personallokalerna
  • i förarhytter
  • i lagerhallarna
  • där flisning och lasthantering pågår

Byggnation av ny kaj

Här finns information gällande byggnationen av en ny kaj med byggstart i februari 2022 och som beräknas stå klar
vid halvårsskiftet 2023.

Mer information samt dokument som rör byggnationen av den nya kajen hittar du nedan:

Information om byggnation av ny kaj

Har du en fråga som gäller den nya kajen kanske du hittar den här.
När vi får frågor om byggnationen av den nya kajen läggs dessa in i denna fil. Se om du kan få svar på just din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer: 0173-201 55 

Frågor och svar

 

Bullret kan öka med ökad aktivitetsnivå i hamnen

Som vi beskrivit i flertalet inlägg och som också relativt flitigt rapporterats om i media, växer hamnen stadigt och aktivitetsnivån ökar. Just för stunden är detta påtagligt. Detta kommer också påverka närboende som kommer märka av hamnen i större omfattning än tidigare. För närvarande pågår Lantmännens skörd, där aktiviteter pågår dygnet runt. Vi går också in i den mer intensiva byggperioden för det nya kajbygget. Vi håller på och ställer i ordning en ny asfalterad lageryta om 10.000 kvm. Och sist men inte minst ligger vi på rekordnivåer när det gäller själva kärnverksamheten, dvs antalet anlöp av fartyg ligger på en väldigt hög nivå.

Allt detta sammantaget gör att det låter mer från hamnen än vad man som boende kanske är van vid. Hamnen förhåller sig till de gränsvärden gällande buller som finns i vårt tillstånd och vår miljödom. Denna fastslår att buller från anläggningen ska begränsas så att inte högre ekvivalent ljudnivå som begränsningsvärde uppkommer utomhus vid närmaste bostäder än

Dagtid, kl 07.00-18.00: 50 dB (A)

Kvällstid, kl 18.00-22.00: 45 db (A)

Nattetid, kl 22.00-07.00: 40 db (A)

Momentan ljudnivå nattetid kl 22.00-07.00 får som begränsningsvärde inte överskrida 55 dB(A) mätt eller beräknat utomhus vid närmaste bostäder. Villkoret ska anses uppfyllt även om begränsningsvärdet överskrids en gång per natt.

Vi strävar hela tiden mot att motverka och begränsa störande aktiviteter utifrån att förlägga så mycket aktivitet som möjligt så långt bort i hamnområdet som möjligt och nattaktiviteter utförs endast då nödvändigt. I perioder och framförallt under hög belastning, så som t.ex. skördeperiod, måste dock verksamheten pågå dygnet runt och vi hoppas på förståelse från de närboende och våra grannar för detta.

Allmän information

Byggnation av ny kaj

Bullret kan öka med ökad aktivitetsnivå i hamnen

Filer