Verksamhet

Styckegods

Hargs Hamn hanterar stora mängder bränsle till kraftvärmeverk i regionen. Samtidigt är hamnens ambition att bredda verksamheten för att öka mängden styckegods. Som exempel har hamnen de senaste åren lossat ett flertal fartyg lastade med vindkraftverk respektive husmoduler. Hamnen offererar gärna lossning eller lastning av containerfartyg eller RoRo-fartyg.

Fasta bränslen

Fasta bränslen, såsom flis, bark, pellets, bränsleved och avfall m.m. är idag viktiga produkter för Hargs Hamn, med kunder som Stockholm Exergi, Vattenfall, E.ON och Norrenergi.

  • Det finns och planeras stora kraftvärmeverk i regionen.
  • Tillväxten för biobränsle har under hela 2000-talet överträffat prognoser och mål.
  • Framtida tillväxt kommer framför allt inom produkterna flis, bark och pellets.

I området norr om Stockholm finns tre avfallsvärmeverk som vardera eldar med mer än 100 000 ton per år. Fler planeras i motsvarande storlek. I Sverige som helhet står avfallsförbränning för en stor del av fjärrvärmeproduktionen. Befintliga och planerade avfallsvärmeverk i Uppland, EU:s deponeringsdirektiv (driver på länder som satsar på, eller kan tillgodogöra sig energin från avfall, att exportera avfall) skapar goda möjligheter för Hargs Hamn som viktig importhamn för avfallsbränsle.

Sågtimmer och massaved

slide 2

Det finns omfattande skogsbestånd i närområdet och Hargs Hamn har etablerade kundrelationer med flera skogsbolag. Periodvis har t ex stora mängder sågtimmer lastats på tåg för vidaretransport till olika sågverk. 

Övrig torrbulk

Hamnen skeppar ut ca 50 000 ton skrot per år, främst till mottagare i Polen, Tyskland och Danmark.

Spannmål

slide 4

Lantmännen har etablerat sig i hamnen och bedriver sedan 2019 spannmålsmottagning i området. Verksamheten inkluderar en mottagnings- och provtagningsanläggning, tork, rens och lagerhållning. Hargs Hamn kommer spela en betydande roll i Lantmännens exportverksamhet och kapaciteten och volymen beräknas öka under kommande år. 2019 exporterades 75 000 ton spannmål från hamnen.

Styckegods

Fasta bränslen

Sågtimmer och massaved

Övrig torrbulk

Spannmål