Logga in »

In English   
  NYHETER      HAMNEN      VERKSAMHET      HISTORIA      KONTAKT      DET HÄNDER I HAMNEN

klart.se


Väntade fartyg

29/5 Rix Star
31/5 Kaja
9/6 Prima Ballerina 
Sjöfartsverkets ViVa-karta.
Klicka på bilden

Sjöfartsverkets ViVa-karta
 


 

Miljö och kvalitet i fokus för Hargs Hamn


      


Miljö- och kvalitetskraven på logistik och stuveriverksamheterna i svenska hamnar är höga. Som ett led i Hargs Hamn AB:s långsiktiga arbete med kvalitets-, miljö och arbetsmiljöfrågor har hamnbolaget nu certifierats enligt de internationella standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.
 

Hargs Hamn AB bedriver hamn och stuveriverksamhet i Hargshamn, Östhammars kommun. Verksamheten omfattar många olika typer av gods, med tyngdpunkt på bulkgods, t.ex. olika typer av bränsle till värmeverk i Stockholm och Uppsala.

Hög ambitionsnivå

– Hamnverksamhet innebär risker ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt samtidigt som hamnens kunder förväntar sig hög kvalitet på de tjänster hamnen levererar. Hamnbolagets styrelse bestämde sig därför för att höja ambitionsnivån för miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet. Certifieringen är ett kvitto på att bolaget levt upp till våra ambitioner, säger Jacob Spangenberg, styrelseordförande i Hargs Hamn AB och kommunstyrelsens ordförande i Östhammar.

ISO 9001 är ett verktyg för effektiv kvalitetsledning. ISO 14001 syftar till ett effektivt och strukturerat miljöarbete. OHSAS 18001 är ett ledningssystem för arbetsmiljöfrågor.

För att bli ISO- och OHSAS-certifierad krävs ett ledningssystem som uppfyller de krav som finns uppställda i respektive standarder. Hamnens ledningssystem har granskats och godkänts av Qvalify AB, som är ackrediterad av Swedac, statens myndighet för kvalitet och säkerhet.

En del av kärnverksamheten

Arbetet med certifieringen och ledningssystemet har varit krävande men också lärorikt. Vi är övertygade om att en levande och lönsam hamn är bra för bygden. Ett aktivt och långsiktigt miljö- arbetsmiljö och kvalitetsarbete med inriktning på ständiga förbättringar är ett viktigt konkurrensmedel. Det är en del av vår kärnverksamhet och en del i grunden för en sund och hållbar tillväxt för hamnen och den tätort vi är en del av, säger Curt Nilsson, VD för Hargs Hamn AB. 

 
 

Fakta: ISO står för Internationella Standardiseringsorganisationen. ISO är en icke-statlig organisation med medlemmar från de nationella standardiseringsorganen. OHSAS står för Occupational Health and Safety Management och är utarbetad av British Standards Institution.


Hargs Hamn är närmaste allmänna godshamn norr om Stockholm. Förutom bulkgods, hanterar hamnen även andra godsslag, till exempel husmoduler och vindkraftverk. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning - varje dag, dygnet runt, året om.
 
Hargs Hamns största volym utgör av fasta bränslen, träflis, träpellets och torv. Hamnen har även kunder från andra branscher, som spannmål, jordbrukskalk och gödning. Genom hamnen exporterar flera skrothandlare metallskrot för fragmentering och sortering i främst Tyskland och Danmark. Hamnen kan också erbjuda Ro-Ro tjänster via det Ro-Ro läge som byggdes för Finnlinks trafik på 90-talet.
 
Hargs Hamn har stora lagerutrymmen och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inom- och utomhus. Som exempel har vi den största lagrings-kapaciteten för träpellets i Sverige, upp till 75 000 ton. Vi har dessutom planer på att bygga ytterligare lagerhallar. 
 
Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden hoppas vi kunna attrahera större fartyg och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad, med flera kajer och ökad lagerkapacitet. Vi erbjuder också markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter.
 
De senaste åren har vi lagt stora resurser på att utveckla ledningssystem för Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö och i januari 2016 certifierades hamnens ledningssystem enligt ISO- och OHSAS-standarderna.