2020-03-17 Coronaviruset och covid-19


Hargs Hamn AB fortsätter följa Coronasituationen och vidtar en rad åtgärder för att skydda anställda och besökande i hamnen och för att säkerställa verksamheten. För närvarande fortgår verksamheten och anlöpande trafik enligt plan och utan någon egentlig påverkan.

Hamnen har inte upplevt några avvikelser i trafik och står i dagsläget väl rustade att möta våra kunduppdrag. Samtidigt ser vi framför oss att det totala transportsystemet påverkas av de förhållanden som råder och att tillgång till personal kortsiktigt kan komma att bli något mer utmanande. Vi följer utvecklingen löpande, vidtar de åtgärder som ansvariga myndigheter bedömer som nödvändiga och informerar kunder och leverantörer löpande utefter behov och då förutsättningar skulle komma att förändras.