Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR)


EU:s nya Dataskyddsförordning, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla som lag i Sverige den 25 maj och ersätter då personuppgiftslagen (PUL). Förordningen medför nya krav på hur företag, föreningar och offentliga organ hanterar personuppgifter.
 
Hargs Hamn kommer att behandla dina personuppgifter endast för avgränsade syften. För att kunna leva upp till ingångna avtal med leverantörer/fraktföretag måste Hargs Hamn exempelvis samla in och registrera vissa personuppgifter vid hantering av passersystem och grindar.
 
Hargs Hamn kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges på denna sida om Hargs Hamn inte är skyldiga enligt lag att göra det till följd av ett krav från myndighet, domstolsbeslut eller om vi fått ditt medgivande till ett sådant utlämnande.
 
Du har rätt att efterfråga ett så kallat registerutdrag med information om vilka av dina personuppgifter som Hargs Hamn behandlar. Vid förfrågan får du denna information utan angivande av skäl. Det finns olika sätt att beställa ett registerutdrag, antingen skriftligen till vår adress alternativt kan du skicka en begäran via e-post (observera att känsliga personuppgifter inte kan skickas via e-post).
 
Ett grundläggande krav i dataskyddsförordningen är att dina personuppgifter inte ska lagras längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Däremot finns det andra lagar, till exempel arkivlagen, som reglerar hur länge dina personuppgifter får lagras.
 
Hargs Hamns dataskyddsombud (dataskyddsombud@hargshamn.se)